Category Archives: Politiek

Tolwet: Duitsers willen wel de lusten, maar niet de lasten

In Duitsland is de tolwet een stapje dichterbij. De tolwet betekent in het kort dat niet-duitse auto’s voortaan tol moeten betalen.

Leuk, natuurlijk, dat de Duitse staat structureel geen geld heeft weggelegd voor onderhoud en groei van het wegennet, maar waarom moeten wij dat betalen? Voer gewoon een fatsoenlijke wegenbelasting in. Of een algemeen tolsysteem. Of verhoog de accijnzen op brandstof.

Bedenk in ieder geval een systeem waarbij de Duitsers zelf ook meebetalen aan hun eigen wegennet. Want zoals het nu gaat worden mogen wij er straks voor gaan betalen dat de Duitsers al jarenlang vertikken om een structurele, faire oplossing voor de infrastructuur te bedenken die ze ook kunnen betalen. Gelukkig worden er inmiddels wat juridische stappen gezet. Maar omdat voorlopig de Maut-wet gewoon doordendert als een DAF-truck zonder roetfilter over de Autobahn als het toevallig eens niet stil staat in Baustelle Deutschland, stel ik voor dat we voortaan Deutschturistenmeersteuer gaan heffen als er van de zomer weer Duitsers massaal kuilen op het strand gaan graven. En dat we daar dan Blof-strandconcerten van organiseren. Niet omdat het leuk is, maar gewoon omdat de Duitsers daar ook relatief weinig aan hebben.

Advertisements

De conducteur die je wist dat ging komen is nog steeds niet hier..

De verhoogde media-aandacht rondom geweldsincidenten in het openbaar vervoer heeft geleid tot “spoedoverleg” met Staatssecretaris Mansveld. Allerhande suggesties tot oplossingen passeren de revu: van het koppelen van politiegegevens tot het bewapenen van treinpersoneel. Ik vroeg me af hoe het kan dat een probleem waar al jaren over gesproken wordt zo uit de hand loopt dat we overwegen het geweldsmonopolie aan te pakken.

De kritische lezer zit nu als het goed is naar het scherm te wijzen omdat ik een aanname als feit presenteer. Misschien was u dat niet, maar inderdaad. We hebben nog helemaal niet gekeken naar het al-dan-niet uit de hand lopen van een agressieprobleem en dat zouden we wel moeten doen en wel om de volgende reden:

Wanneer over sociale veiligheid wordt gesproken, wordt meestal onderscheid gemaakt in
objectieve en subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid heeft betrekking op objectief
meetbare aspecten zoals het aantal feitelijke incidenten en aantal en omvang van
vandalismeschades. Subjectieve veiligheid heeft betrekking op het veiligheidsgevoel van
reizigers en personeel.
Meerjarenplan Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer (SVOV) 2005-2009
Veiligheid
Dat er dus nu veel aandacht is voor geweld is subjectieve veiligheid. Daar is dus in ieder geval een probleem. Maar hoe zit het met de objectieve veiligheid?
In 2011 noteerde de NS-meldkamer 858 zware agressie-incidenten tegen personeel, in 2012 waren dat er 635, het jaar daarna 777 en vorig jaar 774. Verhoogde meldingsbereidheid, mede na campagnes, vertroebelt het beeld. Tegelijkertijd oordeelden treinreizigers in enquêtes niet eerder zo positief over de sociale veiligheid.
NRC, 7 april 2015
Er is dus helemaal geen sprake van een stijging. Op basis van deze aantallen kun je nauwelijks een trend ontwaren. Wat wel feiten zijn: in de bovenstaande jaartallen daalde de agressie in jaren dat de reizigerskilometers daalden. Ook steeg het aantal reizigerskilometers over de afgelopen 15 jaar met 20%. Daar kan je geen causale verbanden aan verbinden, maar in een sector die graag wil groeien, en dat ook doet, is het wellicht niet onredelijk om te stellen dat aanverwante sociale problematiek bij zo’n groei niet achterwege blijft. Overigens was er in de jaren 90 ook voldoende agressie, maar werd door de invoering van de nieuwe rapportagemethode halverwege 1998 plots het aantal gerapporteerde incidenten verdriedubbeld naar 6500 agressie-incidenten in 1999. Ter vergelijking: 7024 in 2011 en 8138 in 2012.
Maatregelen
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niets hoeft te gebeuren. Geweld tegen personeel met een publieke functie zien we als een probleem. En daar willen we oplossingen voor. We komen verschillende dingen tegen. Eén van de oplossingen is conducteurs in paren laten controleren. Dat is een heel zinnige oplossing. Je vraagt je af waarom men daar niet eerder op gekomen is.
Specifiek voor het traject Hoorn-Enkhuizen is een redelijk adequaat beleid ontwikkeld; met
name wordt hier gedoeld op de extra maatregelen die zijn afgesproken met de vakbonden,
zoals de inzet van extra controle teams, vanaf 16.00 uur twee conducteurs op de trein,
beperken van het aantal slagen (heen-en weer trajecten ) tijdens de avonduren, etc.
Resultaten inzake het formele verzoek van de FNV, VVMC en CNV aan de Arbeidsinspectie
tot onderzoek van het A&G-beleid conform de Arbo-wet bij NS Reizigers (NSR) – 2004
Oh. Biedt er iemand meer?
Er is overeenstemming bereikt over zo’n vijftig maatregelen. De belangrijkste daarvan zijn: een extra hoofdconducteur op zogeheten agressietreinen, meer cameratoezicht en meer kaartcontrole op de perrons, het inzetten van mobiele controleteams om zwartrijden en agressie adequaat tegen te gaan.
NRC, 6 januari 2000
Ik durf het bijna niet te vragen, maar…
Ook wordt dit type zeer weerbare conducteur op de treinen ingezet ter versterking van de service-controleploegen. Dit zijn de conducteurs die op de treinen plaatsbewijzen, abonnementen en studentenkaarten op geldigheid en oneigenlijk gebruik controleren.
De Telegraaf, 15 januari 1993
Ok, maar 22 jaar is misschien een beetje een te korte periode om dit gewoon als standaard werkwijze in te voeren..
De NS hebben de centrale controleploegen, 50 ploegen van twee man, op de Nederlanse treindiensten ingezet omdat de agressie en het reizen zonder geldig plaatsbewijs de laatste tijd nogal drastisch zijn toegenomen.
De Telegraaf, 4 juli 1972
Dus dat idee van 2 conducteurs bestaat al sinds 1972 en toch is dit nog steeds een punt van discussie. Hebben we dan op z’n minst een nieuw verbeterpuntje door inzet van stationsagenten?
Begin dit jaar maakten NS-directie en het Korps landelijke politiediensten (KLPD)
afspraken om de Spoorwegpolitie op de vier grote stations een prominenter onderkomen te geven.
Op Utrecht Centraal is dit reeds gerealiseerd. Voor Den Haag Centraal, Rotterdam Centraal en Amsterdam
Centraal zijn er vergevorderde plannen. Prominente aanwezigheid van Spoorwegpolitie versterkt
het gevoel van veiligheid bij reizigers en eigen medewerkers en kan criminaliteit voorkomen.
Het belang van de sociale veiligheid is daarmee boven het commerciële belang van de stationsexploitatie
gesteld. NS en Spoorwegpolitie voeren constructief overleg om ook op andere stations de
Spoorwegpolitie centraler te huisvesten.
Roelf H. De Boer, Minister van Verkeer en Waterstaat, DGP/MDV/U.02.01978, 11 oktober 2002
Zullen we, voordat we het geweldsmonopolie bij conducteurs neerleggen om een probleem dat verhoudingsgewijs niet aantoonbaar groter wordt aan te pakken, eerst gewoon eens zorgen dat maatregelen die al 13 jaar en langer aan de orde zijn uitgevoerd worden en dat ook zo houden?

Minloonkiezer: Vergelijk, stap over en bespaar – het verschil zal je verbazen!

Eens in de zoveel tijd wordt erover gediscussieerd: Het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon is de wettelijke regeling die toestaat dat iedereen onder de 23 substantieel minder betaald wordt voor hetzelfde werk dan mensen van 23 en ouder die in loondienst zijn.

Het werkt heel simpel: als supermarkt neem je een 15-jarige aan voor 2,60 per uur en voor ze 18 worden vervang je ze door een nieuwe 15-jarige. In de leeftijdscategorieën tot 23 komen dit soort praktijken voor in detailhandel, magazijnen en callcenters. Dat dit voor ondernemers een lucratieve manier van besparen op loonkosten is mag duidelijk zijn. De volgende grafiek is een visuele representatie van het verschil tussen het minimumloon (links) en het jeugdminimumloon per jaar.

Percentagevanhetminimumloon

Het jeugdminimumloon komt neer op een jaarlijkse loonstijging van tussen 12% en 16%. Het komt erop neer dat iemand van 23 met minimumloon 333,38% verdient van iemand van 15 met jeugdminimumloon.

Werkloosheid

Als reactie op de vraag om gelijke(re) behandeling schrijft minister Asscher:

“De introductie van een wettelijk minimumloon leidt – in de meest gangbare situatie – tot een hoger loon dan in een arbeidsmarkt zonder wettelijk minimumloon en daarmee tot een hogere werkloosheid omdat meer mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt doordat werken lonender wordt en het gelijktijdig voor werkgevers minder aantrekkelijk wordt om deze mensen in dienst te nemen.”

Lodewijk Asscher, 19-07-2013, Kenmerk 29544, nr. 472

De PvdA-Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dus niet zo’n fan van het concept minimumloon. Mochten er mensen uit de transportsector meelezen.. ja, dat is inderdaad dezelfde minister die dit zei:

“Voorbeelden waarbij het ene bedrijf er goede arbeidsvoorwaarden op nahoudt, terwijl het andere bedrijf ze aan de laars lapt. Dit is onacceptabel. Voor gelijk werk moeten gelijke arbeidsvoorwaarden gelden, waaronder gelijk loon. Voor werknemers uit Nederland, maar ook voor werknemers uit het buitenland die hier werken.”

Lodewijk Asscher, 23-04-2013, PvdA website

Uiteindelijk komt het erop neer dat de Minister bang is voor hogere jeugdwerkeloosheid. Met een werkzame beroepsbevolking van 1,2 miljoen onder de 25 is dat inderdaad iets om je zorgen over te maken als het werk goedkoper door anderen gedaan kan worden.

Goedkoper dan jongeren

Maar als je het minimumloon van jongeren op het normale niveau brengt – wie gaat dan het werk doen dat die jongeren nu doen? Daarvoor zou je kunnen kijken op werkgevers-scan.nl, waar werkgeversservicepunten -probeer dat tijdens pasen eens met scrabble- met gratis tools proberen werkgevers subsidie te verstrekken voor het aannemen van personeel uit de participatiewet. Goed, als participeerder heb je recht op minimumloon of het CAO-loon, maar kan de werkgever kan dan loonkostensubsidie krijgen om het verschil te compenseren tussen de loonwaarde en het minimumloon. Dat klinkt redelijk, maar diezelfde redenering wordt momenteel toegepast om het minimumjeugdloon te rechtvaardigen.

Met name de werkgelegenheid van jongeren is relatief gevoelig voor de hoogte van het wettelijk minimumloon, omdat zij doorgaans vaak weinig werkervaring hebben en hun opleiding nog niet hebben afgerond en daarmee mogelijk een lagere productiviteit hebben.

Lodewijk Asscher, 19-07-2013, Kenmerk 29544, nr. 472

Toch nog te duur? Zolang er nog SW-bedrijven zijn weet rendement.nl er wel een oplossing op.

U heeft goede medewerkers nodig die graag voor uw geweldige organisatie willen werken. Maar u kunt daarvoor niet onbeperkt geld uitgeven. Gelukkig kunt u via re-integratieprojecten van sociale werkplaatsen eenvoudig een werknemer krijgen voor maar € 7,50 per uur. Exclusief btw, dat wel.
€7,50 per uur. Dat is minder dan het minimumloon exclusief sociale lasten. Of een grote Pasta Bolognese in een hip modekartonnetje op Amsterdam Centraal. En ook al is dat niet wat de werknemer betaald krijgt, het is wel wat het de werkgever per uur kost. De rest is een sigaar uit eigen doos die de illusie van werkgelegenheid creëert terwijl het de daadwerkelijke werkgelegenheid juist negatief beïnvloedt.